top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Modlidby v čase epidémie

Modlime sa tieto modlidby v čase Covid-19 pandémie Otče náš, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný Bože,  z lásky k nám si poslal na svet svojho Syna, lekára našich duší a našich tiel. Zhliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej dobe zmätku a strachu v mnohých regiónoch Európy a sveta obracajú k tebe a hľadajú silu, spásu a úľavu. Zachráň nás pred chorobou a strachom, uzdrav našich chorých, uteš ich rodiny, daj múdrosť našim vládcom, silu a duchovnú odmenu našim lekárom, zdravotným sestrám a dobrovoľníkom, večný život mŕtvym. Neopúšťaj nás vo chvíľach skúšky, ale zbav nás od všetkého zla. Prosíme teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Mária, Matka zdravia a nádeje, oroduj za nás!

Milostivý Pane Bože, nebeský Otče! V tomto navštívení, keď sa vo svete nekontrolovateľne šíri nová choroba, na ktorú ľudia nemajú liek, utiekame sa o pomoc k tebe. Veď ty si náš tvorca, v tvojich rukách sme – či zdraví a či chorí – a budeme aj vtedy, keď na nás zaútočí smrť. Napriek tomu sme prestrašení a pokorení, preto voláme k tebe. Pane Bože, počuj naše volanie! Daj nám v čase tohto navštívenia poznať tvoju mocnú pravicu, ktorá svoj ľud vyvedie z akéhokoľvek nešťastia! Daj nám vieru, aby sme mali pokojného ducha aj v tomto čase, keď sa mnohí ľudia správajú nerozumne a zachvacuje ich panika. Pomôž nám, aby sme nestrácali rovnováhu, ale aby sme boli schopní zachovať disciplinovanosť, neprestávali prejavovať lásku k blížnym, boli vždy ochotní slúžiť a, ak bude treba, aj obetovať sa. Pane, pomôž nám trpezlivo znášať, čo si na nás dopustil, aby nám to nakoniec poslúžilo na dobro. Prebuď v nás opravdivú bratskú lásku, aby sme si vzájomne niesli bremená. Dobrý Bože, usmerni našu myseľ, aby sme nehľadali záchranu na úkor svojich blížnych, ale aby sme vždy mysleli aj na potreby druhých rovnako ako na svoje. Ochráň nás pred egoistickým šialenstvom. A keď raz táto „morová rana“ pominie, nech je nám táto skúsenosť podnetom na pokánie a nápravu života. Pane, Bože náš, buď s nami, pripútaj nás týmto navštívením ešte viac k sebe a raz nás priveď k časnému i večnému pokoju. Amen.

– ♦ – Nebeský Otče, ďakujeme ti za dar zdravia a pokoja, v ktorom už mnoho rokov môžeme nažívať. V časoch terajšej krízy ťa prosíme o tvoj zásah a milosrdenstvo pre každého z nás. Príď a usmerni myslenie tých, ktorí pracujú na objavení lieku proti koronavírusu. Daruj im múdrosť, poznanie a jasnosť mysle, aby boli všetci ľudia oslobodení od hrozby tohto ochorenia. Prosíme tiež za zdravotníckych pracovníkov, ktorí stoja v prvej línii tejto bitky. Otče, ďakujeme ti za to, že svoje srdcia vložili do služby iných. Ďakujeme ti, že potreby spoločnosti položili pred tie vlastné a veľkoryso vypočuli volanie tvojho ľudu. Prosíme ťa, aby si im poskytol silu a ochranu v tomto boji, keď sa sami darúvajú do nesebeckej služby. Naplň ich svojím Duchom Svätým, nech sa stanú tvojou uzdravujúcou rukou pre chorých! Otče, odovzdávame ti tiež všetkých postihnutých týmto vírusom. Obdaruj ich svojou milosťou, milosrdný Bože, nech sa môžu rýchlo zotaviť a stať sa svedkami tvojej lásky vo svojich životoch. Mária, Matka naša, prosíme ťa o orodovanie v tomto čase núdze. Každého z nás prikry svojím ochranným plášťom, aby sme zotrvali v dobrom zdravotnom stave a naďalej tak oslavovali tvojho syna Ježiša Krista! O to prosíme skrze Krista, nášho Spasiteľa a Vykupiteľa. Amen. – ♦ – Všemohúci a večný Pane Bože, chválim ťa za tvoju veľkú lásku k nám, za tvoju nekonečnú múdrosť i za veľkú trpezlivosť, akú máš s nami, hriešnymi ľuďmi. Obraciam sa na teba s prosbou: za seba, za svojich blízkych, za našu obec, za náš národ i za celý svet. Prosím, Pane, odpusť nám, lebo sme sa previnili. Tvoje Slovo si nectíme, na tvoje prikázania zabúdamea tvoju obeť na kríži si nevážime. Odpusť nám, veriacim kresťanom, tvojim deťom, to, že ti málo dôverujeme, že tvoje evanjelium nešírime tak, ako by sme mali. Odpusť nám, že neustále hrešíme a pomaličky si na svoje hriechy zvykáme a stávajú sa nám každodennou realitou. Odpusť, že si ich vo svojich mysliach ospravedlňujeme a pokúšame tak teba, veľkého a svätého Boha, do blízkosti ktorého sa nič hriešne nedostane. Pane, obraciam sa na teba s prosbou o pomoc. Svetom sa šíri choroba, ktorá ochromuje krajiny, zastavuje nás v našej práci, berie nám zdravie a mnohým aj život. Je úplne nová a my si s ňou nevieme rady. Prosím, Pane, zastav toto nešťastie, ktoré sa už priblížilo aj k našim prahom. Pane, ty si najvyšší lekár, ty vieš uzdravovať, nech by bola choroba akákoľvek. Prosím, daj, aby boli ľudia uzdravení, aby sa nákaza ďalej nešírila a aby si všetci mohli vydýchnuť a nemuseli sa báť. Drahý Pane, ty večná Múdrosť, daj, aby si vlády krajín počínali múdro a rozumne, aby im naozaj išlo o dobro obyvateľov. Ty, Pane, si nám dal múdrosť, daj, aby sa ľudia správali múdro, zodpovedne, aby sa nebáli, nešírili zbytočný strach, ale aby mysleli pri svojom konaní nielen na seba, ale aj na ostatných. Daj, aby sme si vedeli v týchto časoch pomáhať, aby sme boli ohľaduplnía disciplinovaní. Prosím, Bože, stoj pri nás a pomôž nám zvládnuť túto skúšku, ktorá na nás prišla. Milý Pane Ježišu, prosím ťa, buď naším ochrancom, priateľom, pomocníkom a Spasiteľom. Očakávam tvoju pomoc a do tvojich rúk zverujem seba, blízkych, svoj národ i celý svet. Amen.

– ♦ – Žalm 91 Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva * a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: + „Ty si moje útočište a pevnosť moja; * v tebe mám dôveru, Bože môj.“ Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov * a zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní * a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, * nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, + ani moru, čo sa tmou zakráda, * ani nákazy, čo pustoší na poludnie. I keď po tvojom boku padnú tisíce + a desaťtisíce po tvojej pravici, * teba nezasiahne. Budeš sa môcť dívať vlastnými očami * a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. Lebo tvojím útočišťom je Pán, * za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. Nestihne ťa nijaké nešťastie * a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, * aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, * aby si si neuderil nohu o kameň. Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, * leva i draka rozšliapeš. Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, * ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším + a budem pri ňom v súžení, * zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým životom * a ukážem mu svoju spásu.

68 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page