top of page
 • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu a sv. Margita Mária Alacoque

Sv. Margita Mária Alacoque, rehoľníčka a mystička

Sv. Margita Mária Alacoque sa narodila 22. júla 1647 vo Francúzsku v dedine Lauthecour pri mestečku Verosvres.

Jej otec bol kráľovským notárom v dedine. Margita bola piata zo siedmich detí. Meno Mária dostala pri birmovaní. Rodičia svoje deti už od útleho veku viedli k viere. Keď mala osem rokov, zomrel otec. Matka ju dala na výchovu do kláštora sv. Kláry v Charolles.


Margita bola veľmi nábožná, veľa sa modlievala. Keď mala deväť rokov, dostala ťažkú chorobu. Nemohla sa vôbec pohnúť. Schudla na kosť a kožu. Nikto jej nevedel pomôcť. Sama hovorila, že sa uzdraví až vtedy, keď ju príbuzní a priatelia dajú pod ochranu Panny Márie. Sama spravila sľub, že keď sa uzdraví, vstúpi do kláštora. Dva roky strávila na lôžku v kláštore a ďalšie dva roky doma. Keď sa uzdravila, začala viesť prísny život. Postila sa, rozjímala, nosila kajúce rúcho a spávala na zemi. Okrem toho musela trpieť aj od svojich príbuzných – starej matky, tety a slúžky, ktoré riadili domácnosť, keďže jej matka bola slabá a chorá. Správali sa k nej veľmi zle. Ponižovali ju, nedávali jej jedlo ani šaty. Ani o jej matku sa nechceli starať. Margita to všetko znášala bez ponosovania a sama sa starala o matku najlepšie, ako vedela. Dokonca sa začala aj bičovať. Jej matka kvôli tomu plakala, zakázala jej bývať v osobitnej izbe a nútila ju, aby sa vydala. Nakoniec jej však nechala slobodu a Margita ako dvadsaťštyriročná vstúpila do kláštora rehole Navštívenia Panny Márie, ktorý založil sv. Frantiček Saleský, v meste Paray-le-Monial v burgundskom kraji. V roku 1672 zložila prvé sľuby.


Žila veľmi prísne a kedy len mohla, kľačala pred Sviatosťou Oltárnou. Dňa 27. decembra 1673 sa jej zjavilo v oslňujúcom lesku Božské Srdce. Práve vtedy kľačala pred Sviatosťou Oltárnou. Srdce bolo ovinuté tŕňmi a ozdobené krížom. Podľa jej vlastných slov sama bola naplnená nevýslovnou láskou. Druhé zjavenie mala v piatok v oktáve Božieho tela. Vtedy videla päť Kristových rán. Pritom počula hlas: „Nemôžeš mi preukázať väčšiu lásku, ako keď urobíš, čo som od teba žiadal, aby si rozšírila úctu k môjmu milujúcemu Srdcu. Len poníženosťou a utrpením sa môžeš stať dokonale hodná tejto milosti.“ Potom jej Spasiteľ ukázal svoje Božské Srdce a pokračoval: „Pozri, toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič nešetrilo, ba aj samé seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto vďačnosti sa mu však za odplatu od veľmi mnohých dostáva – nevďak. Preto od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti môjho Božského tela bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje Srdce slávnostným odprosovaním a aby v ten deň ľudia pristupovali k sv. prijímaniu s tým úmyslom, aby sa vynahradili nesčíselné zneuctenia, ktorých mu dostalo po ten čas, čo bolo vystavené na oltári.“


Po tomto zjavení Margita ťažko ochorela. Cítila v srdci nesmierny bôľ, ktorý ju už do smrti neopustil. Nijaký lekár nevedel, čo je to za choroba. Margita poslušne oznámila predstavenej, čo bolo treba. Predstavená a ostatné sestry jej však nechceli veriť a prenasledovali ju za to, že si vymýšľa. Margita sa snažil všetko v tichosti a pokore znášať.

V nedeľu 16. júna 1675 sa jej zjavil Spasiteľ tretí krát. Znova hovoril o tom, ako ľudia znevažujú jeho lásku a sviatosti. Žiadal Margitu, aby pristupovala prvý piatok každého mesiaca k sv. prijímaniu, aby tak podľa svojich síl naprávala urážky, ktoré postihnú v tom mesiaci Najsvätejšiu Sviatosť. Odvtedy každú noc zo štvrtka na piatok prežívala Margita smrteľnú úzkosť, ktorú mal Ježiš pred svojím umučením v Getsemanskej záhrade. Bola z toho všetkého zmätená, nevedela pochopiť, že si ju Ježiš vybral na takúto dôležitú úlohu. Boh jej však poslal do cesty múdreho a zbožného kňaza Klaudia de la Comboniéra, jezuitu, ktorý sa stal jej duchovným vodcom, tešiteľom a radcom. S jeho pomocou mohla potom uskutočniť, čo je Spasiteľ cez zjavenia povedal a kázal rozšíriť ďalej. V roku 1685 sa na dva roky stala predstavenou noviciek. Potom sa stala asistentkou predstavenej domu.


V roku 1690 začala rozprávať o smrti. Prosila predstavenú, aby sa mohla na štyridsať dní utiahnuť a pripraviť na smrť. Predstavená sa tomu divila, pretože Margita netrpela na žiadnu chorobu. Na jeseň dostala zimnicu, no lekár hovoril, že choroba nie je nebezpečná. No ponížená mníška sa usmiala a povedala, že ani nezbadajú, kedy ju Boh odvolá. V chorobe si často pritisla kríž na prsia a vzývala Boha. Ráno 17. októbra 1690 si žiadala kňaza. Kňaz ju zaopatril a Margita zomrela v ten istý deň. Mala len štyridsaťtri rokov. Keď po viac ako sto rokoch otvorili jej hrob, mozog našli neporušený. Za blahoslavenú bola vyhlásená v roku 1864 a za svätú v roku 1920. Jej pozostatky odpočívajú pod hlavným oltárom kláštorného kostola v Paray-le-Monial. Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdu Ježišovmu sa rozšírila do celej Cirkvi.


Sviatok sv. Margity Márie Alacoque oslavujeme 16. októbra

Narodila sa: * 22. júl 1647 Lhautecour, Burgundsko, Francúzsko Zomrela: † 17. október 1690 Paray-le-Monial, Francúzsko

Význam mena Margita: perla

Atribút: palma


Zo zjavení sv. Margity, ktoré opísala vo svojich zápiskoch, sa časom ustálilo dvanásť prisľúbení Božského Srdca pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce:

 1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.

 2. Vnesiem pokoj do ich rodín.

 3. Poteším ich v trápeniach.

 4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.

 5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.

 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.

 7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.

 8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.

 9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.

 10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie Srdcia.

 11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.

 12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

Základ úcty k Božskému Srdcu tvorí okamih z Ježišovho ukrižovania, keď jeden z vojakov Mu kopijou prebodol bok (Jn 19, 34). Podnetom k rozšíreniu úcty sa stalo zjavenie, ktoré mala v Paray-le-Monial rehoľnica Margita Mária Alacoque v júni 1675. Videla Ježišovo Srdce a zaznamenala Ježišovu žiadosť, aby sa prvý piatok po oktáve Najsvätejšej Sviatosti stal zvláštnym sviatkom na počesť Jeho Srdca, aby sa zmierujúcim svätým prijímaním podala náhrada za všetky urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej Sviatosti.

Úcta k Božskému Srdcu je úctou Ježiša Krista. Jeho prebodnuté srdce a smrť na kríži hovoria o tom, ako nás veľmi miluje. Zomrel za nás hriešnikov. Ale to nie je všetko. Sám Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ, bude stáť počas posledného súdu pri tých, za ktorých zomrel. To je význam slov, ktoré napísal apoštol Pavol Rimanom: Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení Jeho krvou! Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení Jeho životom (Rim 5, 9-10).


Od nás sa požaduje dôvera v Boha, ktorého Syn nám smrťou na kríži priniesol zmierenie. Táto dôvera má byť radostná, smelá  a pevná (Hebr 3, 6 a 10, 19).


Modlitba k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu


Najsvätejšie Srdce Ježišovo,

prameň všetkého dobra, lásky,

porozumenia a trpezlivosti,

velebím Ťa, verím v Teba,

dúfam v Teba, milujem Ťa

a ľutujem, všetky svoje hriechy.


Venujem Ti svoje úbohé srdce. Urob

ho pokorným, trpezlivým, čistým

a schopným plniť všetky Tvoje priania.

Daj, ó dobrý Ježišu, nech žijem

v Tebe a Ty vo mne. Chráň ma

v nebezpečenstvách, potešuj ma

v žiali a zármutku.


Dožič mi zdravie, svoje požehnanie

v každej mojej práci a milosť

svätej smrti. Amen.

ŠTVRŤHODINKA PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

Nie je potrebné mnoho vedieť, aby si sa mi páčil - stačí, že ma veľmi miluješ. Preto hovor tu so mnou tak, ako by si hovoril so svojím najlepším priateľom.

CHCEŠ MA PROSIŤ ZA NIEKOHO?

Povedz mi jeho meno a potom mi povedz, čo chceš, aby som pre neho urobil. Vypros si veľa - neváhaj prosiť!

Hovor ku mne jednoducho a úprimne o chudobných, ktorých chceš potešovať, o nemocných, ktorých vidíš trpieť, o poblúdených, ktorých túžiš vrátiť na správnu cestu.

Povedz mi o každom aspoň slovo.


POTREBUJEŠ NEJAKÚ MILOSŤ PRE SEBA?

Ak chceš, napíš mi niečo ako list so všetkým, čo potrebuješ.

Príď' a prečítaj mi to!

Povedz mi otvorene, že si bol pyšný, sebecký, nestály, nepozorný... a potom popros, aby som ti prišiel na pomoc, zbaviť' sa toho všetkého čo ťa trápi!

Nehanbi sa! V nebi je veta spravodlivých, ktorí malí presne také isté chyby. Ale sa pokorne modlili... a neskôr sa od hriechu oslobodili.

A neváhaj tiež prosiť o svoje zdravie, ako aj o šťastné dokončenie svojej práce, obchodov alebo štúdia.

Všetko toto ti môžem dať a dám ti. Prajem si, aby si ma o to prosil, ak to nie je proti tvojej svätosti, ale pre ňu a kvôli nej.

Čo potrebuješ práve dnes? Čo pre teba môžem urobiť?

Keby si vedel, ako veľmi si prajem pomôcť ti!

MÁŠ PRÁVE NEJAKÝ PLÁN?

Rozprávaj mi o ňom. Čím sa zapodieš? Na čo myslíš? Čo si praješ? Čo môžem urobiť pre tvojho brata, čo pre tvoje sestru, pre tvojich priateľov, pre tvoje rodinu, pre tvojich predstavených? Čo chceš pre nich urobiť?

A čo ja: Nepraješ si, aby som bol oslavovaný'? Nechcel by si urobiť niečo dobrého pre svojich priateľov, ktorých máš veľmi rád a ktorí žijú bez myšlienky na mňa'? Povedz mi, keď sa ti niečo nevydarí a ja ti poviem dôvod tvojho neúspechu. Nechceš si ma získať pre seba? Ja som Pán sŕdc a s miernym nátlakom ich privediem tam, kam chcem, bez toho, aby som nerušil ich voľnosť a slobodu.

Povedz mi: Čo vzbudzuje dnes tvoje pozornosť? Po čom túžiš ?

CÍTIŠ SA MOŽNO SMUTNÝ, ALEBO MÁŠ ZLU NÁLADU?

Povedz mi so všetkými podrobnosťami, prečo si smutný? Kto ťa zarmútil? Kto urazil tvoje sebalásku? Kto opovrhuje tebou? Povedz mi všetko a skoro sa dostaneš tak ďaleko, že mi povieš, že podľa môjho príkladu všetko odpustíš, všetko zabudneš. Ako odmenu prijmeš moje utešujúce požehnanie.

Máš strach? Cítiš vo svojej duši neurčitú zádumčivosť, ktorá je síce neoprávnená, ale predsa ti neprestáva rozodierať srdce? Vrhni sa mojej prozreteľnosti do rúk! Som pri tebe na tvojej strane. Vidím všetko, počujem všetko, a ani na okamžik ťa neopustím. Cítiš odpor voči ľuďom, ktorí ťa predtým mali radi a teraz na teba zabudli, vzdialili sa od teba a to bez najmenšieho dôvodu? Pros za nich a ja ich privediem naspäť na tvoje stranu, ak nebudú prekážkou na ceste k tvojej svätosti.

NECHCEŠ MI POVEDAŤ NEJAKÚ RADOSŤ?

Prečo sa mi nezveríš, som predsa tvoj priateP? Povedz mi čo od poslednej návštevy pri mne potešilo tvoje srdce a čo ťa rozosmialo? Možno si zažil príjemné prekvapenie. Možno, že si dostal radostnú správu, list, prejav priazne. Možno, že si prekonal nejakú ťažkosť a dostal si sa z beznádejnej situácie. To všetko je moja zásluha. Jednoducho mi povedz: Ďakujem ti, môj Otče.

NECHCEŠ MI NIEČO SĽÚBIŤ?

Čítam si v hĺbke tvojho srdca. Človek sa dá ľahko oklamať, ale Boh nie. Takže hovor so mnou celkom úprimne. Rozhodol si sa už nehrešiť, zriecť sa tohto predmetu, ktorý ti škodí, nečítať už tú knihu, ktorá dráždi tvoju predstavivosť, nestýkať sa s človekom, ktorý berle pokoj tvoje] duše? Budeš k tomu človeku, na ktorého si sa díval ako na nepriateľa a ktorý tebou opovrhoval, zase mierny, láskavý a ochotný? Dobre, utekaj zase k svojmu obvyklému zamestnaniu. K svoje práci, k svojej rodine, k svojmu štúdiu. Ale nezabudni na tú štvrťhodinku, ktorú sme tu spolu strávili. Zachovaj si, pokiaľ je to možné, mlčanie, skromnosť, vnútornú koncentráciu a lásku k blížnemu.

Miluj moju Matku, ktorá je aj tvojou Matkou. A príď zase so srdcom, ktoré je ešte viac naplnené láskou a ktoré sa ešte viac obetuje môjmu duchu.

Potom nájdeš v mojom srdci každý deň novú lásku, nové dobrodenia, nové útechy.

Úryvky z textu Antona M. Claret (1807- 1870)

Autor v nich necháva hovoriť Ježiša k čitateľovi - ako učiteľ duchovného života.

526 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page