top of page

Výuka náboženstva

a príprava birmovancov

Príprava birmovancov

Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Uvedená sviatosť jednotlivca dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ho obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže je ako pravý Kristov svedok povinný šíriť a brániť vieru slovom i skutkom (porov. KKC 1285).

Výuka náboženstva

Príprava na prijatie sviatosti Birmovania prebieha počas osobitnej výuky náboženstva v Slovak Academy of Chicago. Bezprostredná príprava je konaná formou farskej katechézy spolu s rodičmi birmovancov. 

PRIHLÁŠKA A PODMIENKY

K PRIJATIU SVIATOSTI BIRMOVANIA


1. Účasť na nedeľnej sv. omši a prikázaných sviatkoch.
2. Pravidelná sv. spoveď (raz mesačne)
3. Účasť na birmovných katechézach.
4. Úspešné zvládnutie záverečnej skúšky.
5. Odporúčanie katechétu.
6. Vybrať si svojho birmovného patróna (vedieť jeho životopis)

7. Krstný list

7. Birmovný rodič, ktorý praktizuje svoju vieru

PDF icon.png
Word icon.png

Sviatosť Birmovania

  • Birmovanie je pravá a osobitná sviatosť, v ktorej dostávame Ducha Svätého na posilnenie krstnej viery, plnšie spojenie s Kristom a na vydávanie svedectva o Kristovi.

  • Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa udeľuje znovuzrodenému duchovná sila

  • Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa birmovanec skrze vkladanie rúk, mazanie a modlitbu, napĺňa Duchom Svätým k vnútornému posilneniu a odvážnemu vyznaniu viery.

  • Príprava na prijatie sviatosti Birmovania prebieha počas osobitnej výuky náboženstva v slovenskej škole. Bezprostredná príprava je konaná formou farskej katechézy spolu s rodičmi birmovancov. 

Pre bližšie informácie či odpovede na vaše otázky, prosíme kontaktujte kňaza.

Príprava k sviatosti Birmovania

A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

Rimanom 5:5

bottom of page