top of page
 • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Základné modlitby a všetky dôležité veci čo má vedieť každý dospelý kresťan.

Updated: Apr 4, 2020

(pre birmovancov a pre nás všetkých dospelých) Katolícky pozdrav Pochválený buď Ježiš Kristus. Naveky amen.


Prežehnanie V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba Pána Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.


Anjelské pozdravenie - Zdravas' Mária Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Chvála Najvätejšej Trojice Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Apoštolské vyznanie viery - Verím Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní 1. Ja som Pán Tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal! 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo! 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni! 4. Cti svojho otca a svoju matku! 5. Nezabiješ! 6. Nezosmilníš! 7. Nepokradneš! 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu! 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke blížneho svojho! 10. Nebudeš túžiť po majetku blížneho svojho ani nič čo jeho je!

Pätoro cirkevných prikázaní 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši. 2. Zachovávať prikázané dni pokánia. 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi. 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Šesť hlavných právd 1. Boh je len jeden. 2. V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil. 4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. 5. Duša ľudská je nesmrteľná. 6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

Božské (teologické) čnosti 1. Viera 2. Nádej 3. Láska

Kardinálne (mravné) čnosti 1. Múdrosť (rozvážnosť) 2. Spravodlivosť 3. Sila (mravná) 4. Miernosť

Sedem darov Ducha Svätého 1. Múdrosti, 2. Rozumu, 3. Rady, 4. Sily, 5. Poznania, 6. Nábožnosti, 7. Bázne voči Bohu.


Sedem sviatostí 1. Krst 2. Birmovanie 3. Sviatosť oltárna 4. Sviatosť zmierenia 5. Pomazanie chorých 6. Kňažstvo 7. Manželstvo

Zlaté pravidlo Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. (Mt7,12)

Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého! (Lk10,27) Skutky telesného milordenstva Hladných kŕmiť Smädných napájať Nahých odievať Pocestných sa ujať Väzňov vykupovať Chorých navštevovať Mŕtvych pochovávať

Sedem hlavných hriechov 1. pýcha 2. lakomstvo 3. smilstvo 4. závisť 5. obžerstvo 6. hnev 7. lenivosť Skutky duchovného milosrdenstva Hriešnikov napomínať Nevedomých vyučovať Pochybujúcim dobre radiť Zarmútených tešiť Krivdu trpezlivo znášať Ubližujúcim odpúšťať Za živých a mŕtvych sa modliť Cudzie hriechy

 1. Dávať iným radu na hriech.

 2. Povzbudzovať iných na hriech.

 3. Iným kázať hrešiť.

 4. Súhlasiť s hriechom iných.

 5. Pomáhať pri hriechu iných.

 6. Mlčať pri hriechu iných.

 7. Zastávať hriechy iných.

 8. Netrestať hriechy iných.

 9. Chváliť hriechy iných.

Do neba volajúce hriechy Katechizmus Katolíckej cirkvi (článok 1867): "Katechetická tradícia pripomína tiež, že jestvujú do neba volajúce hriechy. Do neba volá: krv Ábela (porov. Gn 4,10), hriech Sodomčanov (porov. Gn 18,20; 19,13), volanie utláčaného ľudu v Egypte (porov. Ex 3,7-10), nárek cudzinca, vdovy a siroty (porov. Ex 22,20-22), nespravodlivosť voči námezdnému robotníkovi (porov. Dt 24,14-15, Jak 5,4)."

Hriechy proti Duchu Svätému

 1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenství.

 2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si.

 3. Odporovať poznanej zjavenej pravde.

 4. Závidieť blížnemu milosť Božiu.

 5. Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.

 6. Zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti.

530 views0 comments

Comments


bottom of page