top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Otázky a odpovede pre birmovancov1. Môže človek spoznať Boha?

Áno, vo svetle prirodzeného rozumu a vo svetle Božieho zjavenia.

2. Odkiaľ nás Cirkev učí Ježišovu pravdu?

l. Zo Svätého písma.

2. Z ústneho podania.

3. Čo je Sväté písmo?

Sväté písmo je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého.

4. Ako sa delí Sväté písmo?

Na Starý a Nový zákon.

5. Čo je viera?

Viera je súhlas rozumu a vôle s Božím zjavením.

6. V ktorej modlitbe nám Cirkev zhrnula čo máme veriť?

V modlitbe: „Verím v Boha...“

7. Ktoré sú Božie vlastnosti?

Boh je: večný, všadeprítomný, neviditeľný, vševediaci, všemohúci, nekonečne múdry, nanajvýš svätý a dobrotivý, nekonečne spravodlivý a milosrdný.

8. Koľko osôb je v jednom Bohu?

V jednom Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý – Najsvätejšia Trojica.

9. Kto sú anjeli?

Anjeli sú duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo.

10. Načo stvoril Boh ľudí?

Boh stvoril ľudí na to, aby ho poznali, milovali, jemu slúžili a tak do neba prišli.

11. Kde má pôvod dedičný hriech?

V prvých ľuďoch.

12. Čím sa previnili Adam a Eva?

Tým, že neposlúchli Pána Boha.

13. Aké boli následky hriechu prvých rodičov?

1. Stratili krásu duše, ktorá sa volá posväcujúca milosť.

2. Stratili Božie synovstvo.

3. Stratili nebo.

4. Zatemnil sa im rozum.

5. Vôľa sa naklonila k zlému.

6. Museli veľa trpieť a zomrieť.

14. V čom spočíva dedičný hriech?

V tom, že všetci ľudia po prvých rodičoch dedia ich odvrátenie od Pána Boha.

15. Boli schopní ľudia svojimi vlastnými silami zmieriť sa s Bohom?

Nie, musel im pomôcť sám Boh.

16. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi?

Tým, že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa, Ježiša Krista.

17. Kto je Ježiš Kristu?

Ježiš Kristus je druhá božská osoba, jednorodený Boží Syn, ktorý sa stal človekom.

18. Čo znamená meno Ježiš?

Spasiteľ, Vykupiteľ, Záchranca.

19. Kedy oslavujeme narodenie Božieho Syna?

Na vianoce.

20. Ako sa stal Boží Syn človekom?

Tak, že pôsobením Ducha Svätého prijal z Panny Márie také telo a dušu, ako máme my ľudia.

21. Ktorou modlitbou si pripomíname, že sa Boží Syn stal človekom?

Modlitbou „Anjel Pána...“

22. Ako nás Pán Ježiš vykúpil?

Tak, že za nás zomrel na kríži.

23. Kedy si pripomíname vykupiteľskú Kristovu smrť na kríži?

Na Veľký piatok.

24. Končí sa vykupiteľské Kristovo dielo Ježišovou smrťou na kríži?

Nie, pretože Boh ho vzkriesil zmŕtvych.

25. Ktorým sviatkom oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie?

Veľkou nocou a každou nedeľou.

26. Kedy Pán Ježiš vystúpil do neba?

Na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní.

27. Čo znamená, že Ježiš vystúpil do neba?

To, že ako človek i ako Boží Syn večne žije s Otcom v sláve.

28. Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je láska medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, ktorá je treťou božskou osobou, opravdivý Boh s Otcom a Synom.

29. Kedy Pán Ježiš poslal Ducha Svätého apoštolom?

Na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní a na desiaty deň po nanebovstúpení.

30. Prečo poslal Ježiš Kristus Ducha Svätého?

Ježiš Kristus poslal Ducha Svätého preto, aby účinkoval v Cirkvi a v ľudských dušiach.

31. Ako účinkuje Duch Svätý v Cirkvi a v dušiach?

V Cirkvi tak, že ju vyučuje a riadi, v ľudských dušiach tak, že ich posilňuje a posväcuje.

32. Čo je Cirkev?

Cirkev je Boží ľud, spoločenstvo pokrstených veriacich, zhromaždených Duchom Svätým, ktorí pod vedením biskupov v spojení s pápežom kráčajú do večné ho života.

33. Kto založil Cirkev?

Cirkev založil Ježiš Kristus.

34. Koho ustanovil Ježiš Kristus za viditeľnú hlavu Cirkvi?

Svätého Petra apoštola.

35. Kto je nástupca svätého Petra?

Nástupca sv. Petra a hlava Cirkvi je pápež.

36. Kto sú predstavení Cirkvi pod vedením sv. Petra?

Sú to apoštoli a ich nástupcovia, teda biskupi spolu s kňazmi.

37. Čo je to spoločenstvo Svätých?

Je to oslávená Cirkev v nebi, sú to tí, ktorí zomreli v stave milosti posväcujúcej.

38. Komu zo svätých preukazujeme najväčšiu úctu?

Preblahoslavenej Panne Márii.

39. Kto je Panna Mária?

Matka Ježiša Krista a tak aj Matka Cirkvi.

40. Prečo si zvlášť uctievame Pannu Máriu?

Lebo ju Boh uchránil od dedičného hriechu a v celom svojom živote sa snažila žiť vôľu Božiu.

41. Prečo Boh uchránil Pannu Máriu od dedičného hriechu?

Preto, lebo z nej sa mal narodiť Boží Syn.

42. Ktorá modlitba najlepšie vyjadruje život Panny Márie a Pána Ježiša?

Modlitba svätého ruženca.

43. Čo je najväčšie zlo na svete?

Hriech.

44. Čo je hriech?

Vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božích príkazov.

45. Aké sú následky ťažkého hriechu?

Strata posväcujúcej milosti a po smrti strata blaženého života v nebi.

46. Kedy a komu udelil Pán Ježiš moc odpúšťať hriechy?

Po svojom zmŕtvychvstaní apoštolom slovami: „Príjmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú odpustené a komu ich zadržíte, budú zadržané.“

47. Kto má moc v Cirkvi odpúšťať hriechy?

Biskupi a kňazi vo sviatosti zmierenia.

48. Môžu byť hriechy odpustené aj mimo sviatosti zmierenia?

Áno, dokonalou ľútosťou, najmä v nebezpečenstve smrti.

49. Čo sa stáva s človekom pri jeho smrti?

Pri smrti človeka sa odlúči duša od tela a telo sa vráti do zeme.

50. Dokiaľ zostane naše telo v zemi?

Naše telo zostane v zemi až do dňa Posleného súdu.

51. Čo sa stane s dušou, keď človek umrie?

Keď človek umrie, Boh bude súdiť jeho dušu.

52. Čo sa stane v deň Posledného súdu?

V tento deň spojí Boh ľudské duše s rozpadnutou hmotou ľudských tiel a tak uskutoční „tela vzkriesenie“.

53. Ako sa menuje súd po smrti?

Súd po smrti sa menuje „osobitný súd“.

54. Kde môže prísť ľudská duša po osobitnom súde?

Do neba, do pekla alebo do očistca.

55. Čo je nebo, peklo alebo očistec?

Je to stav duše a nie miesto, buď v blaženom videní Boha naveky (nebo) alebo večná strata Boha (peklo). Očistec je dočasná strata Boha.

56. Čo je liturgia?

Liturgia je vykonávanie kňazského úradu Krista v Cirkvi, ktorým vzdáva Bohu všetok verejný kult a posväcuje ľudí.

57. Kto je hlavným vykonávateľom liturgie?

Hlavným vykonávateľom liturgie je Kristus.

58. Ako Kristus slávi liturgiu?

Kristus slávi liturgiu prostredníctvom sviatostného a v určitom zmysle aj všeobecného kňazstva Cirkvi.

59. Ako uplatňujú veriaci svoje všeobecné kňazstvo?

Veriaci svoje všeobecné kňazstvo uplatňujú plnou, uvedomelou a aktívnou účasťou na liturgii.

60. Čo je liturgický rok?

Liturgický rok je obdobie, v ktorom slávime tajomstvá Kristovho života a sprítomňujeme jeho dielo vykúpenia.

61. Čo sú sviatosti?

Sviatosti sú viditeľné znaky, ustanovené Kristom, ktorými sa do ľudskej duše privádza neviditeľná Božia milosť.

62. Čo je potrebné na platné prijatie sviatostí?

Na platné prijatie sviatostí je potrebná viera a úmysel.

63. Kto vysluhuje sviatosti?

Sviatosti vysluhuje sám Kristus službou Cirkvi - najmä biskupov a kňazov.

64. Čo sú sväteniny?

Sväteniny sú žehnania a svätenia, pri ktorých sa Cirkev modlí nad určitými predmetmi a osobami.

65. Kedy Kristus ustanovil sviatosť Eucharistie?

Kristus ustanovil sviatosť Eucharistie pri Poslednej večeri.

66. Kto je Eucharistia?

Eucharistia je živý Ježiš Kristus prítomný pod spôsobom chleba a vína.

67. Čo je svätá omša?

Svätá omša je ustavičná obeta Nového zákona, pri ktorej Kristus obetuje nebeskému Otcovi svoje Telo a Krv.

68. Z akých častí sa skladá slávnosť svätej omše?

Slávnosť svätej omše sa skladá z bohoslužby slova a z bohoslužby obety.

69. Kto môže prijímať Eucharistiu?

Eucharistiu môže prijať iba veriaci, ktorý má čisté svedonie zachoval eucharistický pôst.

70. Čo je svedomie?

Svedomie je boží hlas v našom vnútri, ktorý nám hovorí, čo je dobré a čo zlé.

71. Aké má byť naše svedomie?

Naše svedomie má byť správne, isté, zdravé a čisté.

72. Ako sa staráme o svoje svedomie?

O svoje svedomie sa staráme náboženským vzdelávaním, pravidelným spytovaním si svedomia a sviatostným zmierením.

73. Prečo sme povinní rešpektovať svedomie každého človeka?

Svedomie každého človeka sme povinní rešpektovať preto, lebo vo svedomí je každý zodpovedný iba Bohu.

74. Čo je čnosť?

Čnosť je duchovná schopnosť konať pravidelne dobré skutky - je to dobrý návyk konať dobro.

75. Čo je hriech?

Hriech je neposlušnosť voči Bohu.

76. Kto sa dopúšťa ťažkého hriechu?

Ťažkého hriechu sa dopúšťa ten, kto vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci prestúpi Božie prikázanie.

77. V čom je zloba hriechu?

Zloba hriechu je v tom, že uráža Boha, ubližuje Cirkvi a škodí na tele i duši samému hriešnikovi.

78. Čo je Božia milosť?

Božia milosť je nadprirodzený dar Boží, ktorý dostávame od Pána Boha pre zásluhy Ježiša Krista. Je to Boží život v duši človeka.

79. Koľkorakú milosť nám získal Pán Ježiš?

Dvojakú: milosť posväcujúcu a pomáhajúcu.

80. Načo dostávame milosť posväcujúcu?

Nato, aby sme mohli byť deťmi nebeského Otca, bratmi Pána Ježiša a chrámom Ducha Svätého.

81. Načo dostávame milosť pomáhajúcu?

Nato, aby sme dobro spoznali i robili a takto nasledovali Pána Ježiša.

82. Aké úlohy obsahuje prikázanie lásky?

Prikázanie lásky obsahuje tri úlohy: lásku k Bohu, lásku k sebe a lásku k blížnemu.

83. V čom spočíva naša láska k Bohu?

Naša láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania.

84. Čo je najlepším vyznaním lásky k Bohu?

Najlepším vyznaním lásky k Bohu je naša láska k človekovi.

85. Ktoré sú hlavné prejavy bohopocty?

Hlavné prejavy bohopocty sú: verejné vyznanie Boha pred ľuďmi, oslavovanie Boha, klaňanie sa Bohu a služba Bohu.

86. Čo je najväčšou urážkou Boha?

Najväčšou urážkou Boha je hriech nevery.

87. Kto znesväcuje Božie meno?

Božie meno znesväcuje, kto ho neúctivo a zbytočne vyslovuje a kto nedodrží prísahu a sľub daný Bohu spácha svätokrádež.

88. Čo je sľub daný Bohu?

Sľub daný Bohu je dobrovoľné zaviazanie sa Bohu niečo dobré urobiť.

89. Čo je prísaha?

Prísaha je vzývanie Božieho mena ako svedka pravdy.

90. Prečo je nedeľa našim hlavným sviatočným dňom?

Lebo v tento deň Pán Ježiš vstal zmŕtvych a zoslal Ducha Svätého.

91. Ako slávime nedeľu?

Účasťou na svätej omši a nepracovaním.

92. Čo je znesvätením nedele?

Bezdôvodne vynechať svätú omšu a pracovať pre zisk a zárobok.

93. Ktoré dni slávime ako nedeľu?

Ako nedeľu slávime prikázané sviatky.

94. Prečo sú rodičia našimi najbližšími bytosťami po Bohu?

Rodičia sú nám najbližší po Bohu preto, lebo sú našimi najväčšími dobrodincami a zástupcami Boha na zemi.

95. Aké povinnosti máme voči rodičom?

Rodičov sme povinní uctievať, milovať a poslúchať.

96. Ktorý hriech bude Pán Ježiš najprísnejšie trestať?

Pán Ježiš bude najprísnejšie trestať hriech pohoršenia maličkých.

97. Ako sa správame k svetským predstaveným?

Svetských predstavených si vážime, modlíme sa za nich a poslúchame ich, lebo tiež zastupujú Boha.

98. Akú cenu má ľudský život?

Každý ľudský život má večnú cenu, lebo Kristus zomrel za spásu každého človeka.

99. Kedy možno obetovať život alebo vystaviť ho nebezpečenstvu?

Obetovať život alebo vystaviť ho nebezpečenstvu možno iba pre vyššie hodnoty v službe Bohu alebo ľuďom.

100. Čo je hriech alkoholizmu?

Hriech alkoholizmu je nemierne požívanie alkoholických nápojov, ničí hmotné i duchovné hodnoty jednotlivca i spoločnosti.

101. Čo znamená milovať nepriateľov?

Milovať nepriateľov znamená úprimne im zo srdca vedieť odpustiť.

102. V čom spočíva čistota srdca?

Čistota srdca spočíva v úcte k ľudskému telu a v ovládaní pohlavného pudu.

103. Aké pomôcky odporúča Kristus na pestovanie čistoty?

Na pestovanie čistoty Kristus odporúča modlitbu, sebazaprenie, sviatostné zmierenie a časté sväté prijímanie.

104. Čo je porušením manželskej čistoty?

Porušením manželskej čistoty je hriech manželskej nevery a úmyselné zabraňovanie počatiu.

105. Kto je povinný zachovávať úplnú čistotu v myšlienkach, slovách a skutkoch?

Úplnú čistotu v myšlienkach, slovách a skutkoch sú povinní zachovávať deti, mládež, ovdovelí ľudia a tí, čo sa Bohu zasvätili sľubom čistoty.

106. Ako nadobúdame svoje každodenné životné potreby?

Svoje každodenné životné potreby nadobúdame hlavne svedomitou prácou.

107. Čo je hriech krádeže?

Hriech krádeže je odcudziť majetok blížnych, súkromný alebo spoločný, alebo spôsobiť škodu na majetku.

108. K čomu nás zaväzuje spravodlivosť?

Spravodlivosť nás zaväzuje ukradnutú vec vrátiť a spôsobenú škodu nahradiť - to je podmienka Božieho odpustenia.

109. Kedy žijeme z pravdy?

Z pravdy žijeme, ak podľa nej zmýšľame, hovoríme a konáme.

110. Čo je hriech ohovárania?

Hriech ohovárania je rozširovať chyby o iných ľuďoch.

111. Čo je hriech osočovania?

Hriech osočovania je vymýšľať chyby o druhých a vymyslené chyby rozširovať.

112. Prečo Sväté písmo dáva hriech ohovárania a osočovania na roveň vraždy?

Tieto hriechy znevažujú ľudskú dôstojnosť - spravodlivosť žiada pokazené meno blížnych napraviť a spôsobenú škodu nahradiť.

113. Čo je modlitba?

Modlitba je rozhovor človeka s Bohom.

114. Prečo sa modlíme?

Modlíme sa preto, aby sme oslavovali Boha, vzdávali mu vďaky, vyprosovali si Božie dary a odprosovali ho za hriechy.

115. Kedy sa treba modliť?

Modliť sa treba vždy a nikdy neprestávať, ale hlavne ráno a večer.

116. Ako sa máme modliť?

Modliť sa máme pokorne, vytrvalo, odovzdane do vôle Božej, sústredene, ale najmä v spojení s Kristom a v jeho mene.

117. Čo Kristus dáva krstom človekovi?

Kristus dáva krstom človekovi dary vykúpenia, ktorými sa stáva Božím dieťaťom a členom Cirkvi.

118. V čom je dospelosť kresťana?

Dospelosť kresťana je v samostatnosti vo viere a v zodpovednosti za Cirkev

119. Aké poslanie dáva sviatosť birmovania?

Sviatosť birmovania dáva toto poslanie: byť obrancom viery, apoštolom Krista a jeho svedkom vo svete.

120. Čo je sviatostným znakom birmovania?

Sviatosným znakom birmovania je krizmácia - položenie ruky biskupa na hlavu birmovanca a pomazanie krizmou v sprievode slov biskupa.

121. Kto smie prijať sviatosť birmovania?

Kto je pokrstený a kto pozná hlavné pravdy učenia Cirkvi.

122. Kto smie byť birmovným rodičom?

Kto je pobirmovaný a vedie príkladný katolícky život.


Otázky a odpovede pre birmovancov na stiahnutie a tlač

Otazky pre birmovancov
.pdf
Download PDF • 165KB

Commentaires


bottom of page