top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Novéna k Duchu Svätému

Updated: May 20, 2020

ÚVOD

K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.


K.: Keď Pán Ježiš vystúpil do neba apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy. Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené dary Ducha Svätého.


K.: Modlime sa. Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.1. DEŇ

Duch Svätý – Duch sily


ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Pán hovorí: „Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým... Zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 5. 8).


ÚVAHA

Duch Svätý je Duch sily a pôsobí vo svete. Apoštoli premáhajú strach a všade ohlasujú Pána Ježiša. Mnohí ich za to nasledujú a odvážne vydávajú svedectvo o Kristovi. Až do konca vekov bude Pánov Duch prejavovať svoju silu aj v slabých ľuďoch, v tých, čo milujú Ježiša. Aj vo mne chce Duch Svätý prejavovať svoju silu, aby som bol Božou milosťou tým, čím mám byť.


PROSBY

K.: Modlime sa za dar sily. Uprostred ľahostajného sveta nám často chýba odvaha, aby sme sa prejavili ako kresťania. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým.

K.: Poznáme dobre, čo máme robiť, ale nemáme silu to vykonať.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým.

K.: Často sme malomyseľní a strácame dôveru v Božie prisľúbenia.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým.

K.: Často sa z obavy pred inými neodvážime zasadiť za pravdu, spravodlivosť a lásku.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým.

K.: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým, aby sme smelo vyznávali nášho Pána, Ježiša Krista, a odhodlane premáhali pokušenia zlého ducha.

Ľ.: Amen.


ZÁVER

K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme

K.: Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.


2. DEŇ Duch Svätý – Duch pravdy

(ÚVOD a ZÁVER sú každý deň tie isté.)


ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Pán hovorí: „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 16, 13-14).


ÚVAHA

Duch človeka nemôže pochopiť Božiu pravdu. Ostávame v temnotách, ak nám nepomôže Duch Svätý, Duch pravdy. Len v ňom môžeme poznávať Božie pravdy a zveľaďovať sa v náboženskej náuke. Aj Cirkev potrebuje stálu pomoc Ducha Svätého, aby mohla kráčať cestou pravdy. Pán Ježiš dal Cirkvi Ducha Svätého, aby neomylne vysvetľovala pravdy viery. A tak je Cirkev, plná Ducha Svätého a sily, stĺpom pravdy.


PROSBY

K.: Modlime sa za dar múdrosti. Ježišovo posolstvo sa nám dáva prostredníctvom ľudských slov; nemôžeme ho poznať bez pomoci Ducha Svätého. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu.

K.: Mnohí ľudia hľadajú zmysel života na nesprávnych cestách; ale bez Ducha Svätého nevieme nájsť krásu ani zmysel života.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu.

K.: Ľudské srdce je nespokojné, kým nespočinie v Bohu; nech všetci, čo s úprimným srdcom hľadajú pravdu, nájdu Ježiša Krista a toho, ktorý ho poslal.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu.

K.: Mnohí si myslia, že viera sa zakladá na ľudskej múdrosti; ale apoštol Pavol nás učí, že viera stojí na Božej moci a že on sám nechce vedieť nič iné iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu.

K.: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu; osvieť nás svojím svetlom, aby sme poznali, že Ježiš Kristus je naša cesta, pravda a život.

Ľ.: Amen.


3. DEŇ Duch Svätý – Duch nábožnosti

(ÚVOD a ZÁVER sú každý deň tie isté.)


ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Apoštol Pavol hovorí: „Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu“ (Rim 8, 26-27).


ÚVAHA

Duch Svätý žije v Cirkvi a usmerňuje jej modlitby. Aj jednotlivým ľuďom vnuká, ako sa majú modliť. Sami od seba nevieme, čo máme Bohu povedať, keď sa s ním rozprávame. Duch Svätý pohýna naše srdcia. On je Duch nábožnosti. Radi sa zúčastňujeme na modlitbe Cirkvi – na liturgii hodín. Keď máme v sebe Ducha Svätého, nie sme nemí: môžeme povedať: Otče.


PROSBY

K.: Modlime sa za dar nábožnosti. Mnohí ľudia sa prestali modliť; mnohí sa ešte vôbec nenaučili modliť. Prosme za nich i za seba. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa. Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa.

K.: Vytráca sa duch nábožnosti a modlitby, a predsa bez modlitby nemôžeme získať spásu. Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa.

K.: Žalmista spieva: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Toto by sme mali prežívať v rozjímaní a v tichej poklone pred svätostánkom.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa.

K.: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa, veď ty si Duch nábožnosti a modlitby; veď nás cestou nábožnosti, aby sme ničomu nedávali prednosť pred Kristom, naším Spasiteľom.

Ľ.: Amen.


4. DEŇ Duch Svätý – Duch útechy

(ÚVOD a ZÁVER sú každý deň tie isté.)


ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Pán hovorí: „Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás“ (Jn 14, 16-20).


ÚVAHA

Kto je osamotený a opustený, hľadá útechu. Telesnými očami nevidíme Ježiša ani Otca, často sa cítime opustení. Duch, ktorý v nás býva, nás potešuje. on nám dáva poznať, že aj Ježiš, aj Otec sú pri nás, v nás. Nikdy nie som sám. Duch Svätý vo mne prebýva ako v chráme. A spolu s ním je vo mne aj Syn, aj Otec. Klaniam sa Duchu Svätému prítomnému vo mne, ktorý je útechou môjho srdca.


PROSBY

K.: Modlime sa za dar útechy Ducha Svätého. Často sa naše srdce pre pokušenia a duchovnú suchotu vzrušuje a strachuje. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou.

K.: Mnohokrát sme pre protivenstvá smutní a nešťastní a nevieme sa ako apoštoli tešiť z utrpenia pre Ježišovo meno.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou.

K.: Stáva sa, že nás opúšťajú aj tí najbližší a cítime sa opustení aj Bohom, anjmä v silných pokušeniach.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou.

K.: Dúfame, že raz budeme vidieť Pána Ježiša z tváre do tváre; tento prísľub nás napĺňa radosťou.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou.

K.: Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou, veď ty si Duch pravej útechy a čistej radosti, dávaš svoje dary svojim verným a vymaňuješ ich z úzkosti a žiaľu.

Ľ.: Amen.


5. DEŇ Duch Svätý – Duch slobody

(ÚVOD a ZÁVER sú každý deň tie isté.)


ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Apoštol Pavol hovorí: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: ,Abba, Otče!’ A tak už nie si otrok, ale syn“ (Gal 4, 4-7). „Kde je Pánov Duch, tam je sloboda“ (2 Kor 3, 17).


ÚVAHA

Boží Syn nás vyslobodil z otroctva hriechu a diabla a urobil nás slobodnými a Božími deťmi. Vzácna skutočnosť a nesmierne šťastie! Zachovajme si túto slobodu Božích detí. Nevracajme sa do hrozného otroctva hriechu a diabla. Lebo kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Kto ťažkým hriechom vyženie zo seba Ducha Svätého, stáva sa otrokom zlého ducha, ktorý sa doňho nasťahuje. Podľa Ducha žime v bázni pred Pánom a budeme slobodní.


PROSBY

K.: Modlime sa za dar duchovnej slobody. To je sloboda Božích detí, keď plníme Božiu vôľu nie z donútenia alebo zo strachu, ale preto, že milujeme Otca. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás žiť v slobode Božích detí.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás žiť v slobode Božích detí.

K.: Nesmieme pod rúškom slobody robiť zlo, lebo kto miluje, zachováva prikázania a nepácha hriech.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás žiť v slobode Božích detí.

K.: Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás žiť v slobode Božích detí.

K.: Niektorí z nás sa stále zaoberajú sebou, trpia úzkosťami a žijú v strachu.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás žiť v slobode Božích detí.

K.: Príď, Duchu Svätý, zachovaj nás vo svojej milosti a láske a upevňuj v nás slobodu Božích detí, aby sme už neboli otrokmi hriechu, ale milovanými a milujúcimi Božími deťmi.

Ľ.: Amen.


6. DEŇ Duch Svätý – Duch svätosti

(ÚVOD a ZÁVER sú každý deň tie isté.)


ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Apoštol Pavol hovorí: „Boh nás spasil nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života“ (Tít 3, 5-7).


ÚVAHA

Byť svätým znamená nosiť v sebe Boží život. Má byť v celom našom počínaní a cez nás pôsobiť aj na iných. Sviatosťou krstu sme boli očistení a posvätení. Sviatosť birmovania nás robí ešte svätejšími a silnejšími. Duch Svätý priviedol k svätosti veľké zástupy. Aj teraz to robí a bude viesť ľudí k svätosti až do posledného dňa. Vo sviatosti pokánia v kajúcnikovi, ktorý stratil svätosť, Duch Svätý vysviaca znovu svoj chrám. Ale nevracajme sa k hriechu, ktorý marí svätosť. Pokrstený a pobirmovaný kresťan sa čoraz úprimnejšie a horlivejšie pripodobňuje Kristovi najmä častým prijímaním Eucharistie.


PROSBY

K.: Modlime sa za dar Ducha svätosti. V krste a v birmovaní sme dostali Ducha Svätého. On chce naše činy prečistiť a preniknúť svojou svätosťou celý náš život. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich.

K.: Božia vôľa je, aby sme boli svätí. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k láske a k svätosti.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich. K.: Duch Svätý nepôsobí len v jednotlivcoch, ale všetky spoločenstvá vedie k tomu, aby konali dobro a žili sväto.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich.

K.: Základom svätosti je posväcujúca milosť; teba si ju chrániť ako najväčší poklad v srdci.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich.

K.: Príď, Duchu Svätý, a napĺňaj nás svojou milosťou, aby sme žili na tomto svet sväto a bohabojne a aby nás Ježiš našiel nepoškvrnených a bez úhony, keď príde v sláve so svojimi svätými.

Ľ.: Amen.


7. DEŇ Duch Svätý – Duch lásky

(ÚVOD a ZÁVER sú každý deň tie isté.)


ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Apoštol Pavol hovorí: „Skrze Krista máme vierou prístup k tej istej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5, 2. 5).


ÚVAHA

Láska, to nie je vlastnosť Boha, ale jeho najvnútornejšie bytie. Duch Svätý je láska Otca a Syna. V tejto Božej láske je Cirkev a každý jeden z nás. Duch Svätý vzbudzuje a zdokonaľuje našu lásku k Ježišovi.


PROSBY

K.: Modlime sa za dar Ducha lásky. Láska znamená, že milujeme Pána Boha z celého srdca a zo všetkých svojich síl. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

K.: Láska znamená, že sa milujeme navzájom, ako nás miluje Ježiš, a že zotrvávame verne v Ježišovom spoločenstve, v Cirkvi.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

K.: Láska znamená, že milujeme aj svojich nepriateľov a modlíme sa za tých, čo nás prenasledujú.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

K.: Láska znamená, že zachovávame Ježišove prikázania a že jeho jarmo je nám príjemné a bremeno ľahké.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

K.: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky, aby nás nič neodlúčilo od nášho Spasiteľa a aby sme z lásky k nemu každý deň konali dobré skutky a slúžili mu v jeho trpiacich bratoch a sestrách.

Ľ.: Amen.


8. DEŇ Duch Svätý – svetlo našej mysle

(ÚVOD a ZÁVER sú každý deň tie isté.)


ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Pán hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14, 23-24a. 25-26).


ÚVAHA

Duch Svätý je žiara pravého svetla; svetla, čo oblažuje a napĺňa myseľ i srdce. V neistote je toto svetlo istotou, v beznádeji nádejou, v námahe osviežením. „Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý“ (Mk 13, 11), hovorí náš Pán.


PROSBY

K.: Modlime sa za dar rady a svetla Ducha Svätého. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a naplň nám myseľ i srdce.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a naplň nám myseľ i srdce.

K.: Duch Svätý nás osvecuje, aby sme vedeli, čo je dobré a spravodlivé.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a naplň nám myseľ i srdce.

K.: Sme blahoslavení, keď trpíme pre Krista, lebo to Duch slávy, Duch Boží spočíva na nás a učí nás odpúšťať.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a naplň nám myseľ i srdce.

K.: Keď sme v ťažkých situáciách, Duch Svätý je s nami a vnukne nám, čo máme robiť ako Božie deti.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a naplň nám myseľ i srdce.

K.: Príď, Duchu Svätý, naplň nás svojím svetlom a udeľ nám dar rady, aby sme bezpečne kráčali po ceste spásy.

Ľ.: Amen.


9. DEŇ Duch Svätý – Duch pokoja a jednoty

(ÚVOD a ZÁVER sú každý deň tie isté.)


ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Apoštol Pavol hovorí: „Prosím vás, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst“ (Ef 4, 1-5).


ÚVAHA

Ako v tele má byť všetko v súlade, aj my v Cirkvi, tajomnom Kristovom tele, máme sa usilovať o čoraz dokonalejšiu jednotu. Túto jednotu, a to v láske a pokoji, v nás vytvára Duch Svätý. „My všetci sme boli v jednom Duchu pokrstení v jedno telo“ (1 Kor 12, 13). Kristus sa vo večeradle modlil za nás: „Svätý Otče, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe“ (Jn 17, 21). Vo sviatosti pokánia dostávame vzácny dar pokoja: zmierujeme sa s Otcom i s našimi bratmi. Kristus nás zmieruje s Otcom, „lebo on je náš Pokoj“ (Mich). Pokoj a bratská láska objímajú Kristových učeníkov.


PROSBY

K.: Modlime sa za dar Ducha pokoja a jednoty. Duch Svätý zjednocuje rozličné jazyky vo vyznávaní tej istej viery; nech nás zjednocuje v pokoji a v bratskej láske. Volajme: Príď, Duchu Svätý, a daruj nám pokoj a jednotu.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a daruj nám pokoj a jednotu.

K.: Apoštoli jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou; aj naše spoločenstvo pod ochranou Panny Márie nech preniká Kristov pokoj.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a daruj nám pokoj a jednotu.

K.: Eucharistia je sviatosť, ktorá je znakom jednoty a putom lásky; nech Duch Svätý vzbudzuje v nás túžbu po častom svätom prijímaní.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a daruj nám pokoj a jednotu.

K.: Cirkev veľmi trpí tým, že pre ľudskú pýchu a slabosti mnohí žijú oddelení od jediného Kristovho ovčinca; nech je čím skôr jedno duchovné stádo a jeden Pastier.

Ľ.: Príď, Duchu Svätý, a daruj nám pokoj a jednotu.

K.: Príď, Duchu Svätý, a udeľ Cirkvi dar jednoty a pokoja, aby všetci pokrstení boli jedno v Kristovi a aby tak všetci kresťania vydávali pravé svedectvo o našom Pánovi a Vykupiteľovi. Ľ.: Amen.

945 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page