top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Základné modlitby (čo je potrebné vedieť na Prvé Sväté Prijímanie)

Updated: Apr 4, 2020

Katolícky pozdrav Pochválený buď Ježiš Kristus. (Odpoveď: Naveky amen.)

Znamenie kríža (prežehnanie sa) V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba Pána (Otče náš) Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.


Anjelské pozdravenie (Zdravas' Mária)

Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Vyznanie viery (Verím v Boha) Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Chvála Najsvätejšej Trojice Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen Šesť hlavných právd 1. Boh je len jeden. 2. V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3. Boží syn sa stal človekom, aby nás vykúpil. 4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá.

5. Duša človeka je nesmrteľná. 6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

Desatoro Božích prikázaní 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 4. Cti svojho otca a svoju matku. 5. Nezabiješ. 6. Nezosmilníš. 7. Nepokradneš. 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho ani nič čo jeho je.

Sedem sviatostí

1. Krst

2. Birmovanie

3. Sviatosť zmierenia

4. Sviatosť Oltárna

5. Manžesltvo

6. Sviatosť kňazstva

7. Pomazanie chorých

Sedem hlavných hriechov 1. Pýcha 2. Lakomstvo

3. Smilstvo 4. Závisť 5. Obžerstvo

6. Hnev 7. Lenivosť

739 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page